doremi

35 tekstów – auto­rem jest do­remi.

* * *

do­piero gdy zap­ragnęłam o to­bie zapomnieć
zro­zumiałam jak trud­no mi wybaczyć

kil­ka słów
a jak pchnięcia nożem
w od­po­wie­dzi na zaufanie
po­gubionej dziewczynki

spoglądam na twój uśmiech
i wiem że nie dałam ci powodu
z tym sa­mym uśmie­chem spoglądać na mnie
i opo­wiadać o na zawsze

jeśli to praw­da to tyl­ko na dobre
bo złe zos­ta­wiłeś przy mnie

życzę ci pros­tszych przeprosin
i nie opo­wiedz mi nigdy
co to za fun­da­ment
który o ruinę obar­cza wichurę 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 9 lipca 2018, 21:32

RO­DO - te­raz jes­tem tak chro­niona, że z nikąd pomocy... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 maja 2018, 10:48

* * *

Sen­nie mi gdy na no­wo próbu­je prze­budzić się na chwi­le sa­mot­ności. Odkąd spędzam je w to­warzys­kim jaźni, które we mnie stworzyłeś, nie czuję jed­ności. Świado­mość nie idzie w parze z od­czu­ciami, które [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 27 maja 2018, 10:26

Niby oczywiste…

Odtwórz

Przy To­bie światło ma swój za­pach, a każda roz­mo­wa niesie ciepło. Odkąd Cię poz­nałam na­wet li­tery w książkach układają się w myśli o tym, co będzie gdy znów się spot­ka­my. Cza­sem zastanawiam [...] — czytaj całość

list
zebrał 5 fiszek • 2 maja 2018, 17:41

mentalizm dedykowany współpracownicy

W społeczeństwie przyjęto pe­wien ka­non, zgod­nie z którym nie przys­toi od­czu­wać pew­nych emoc­ji i uczuć. W niejed­nym do­mu wpa­jano, że nieład­nie jest mówić "nie sma­kuje mi", nie na­leży iry­tować się, niecier­pli­wić, nie [...] — czytaj całość

dziennik • 27 kwietnia 2018, 20:04

Ideał mężczyz­ny jest star­szy o ty­siąc lat i jak dos­tojny dąb pot­ra­fi za­pew­nić cień na długo przed na­rodzi­nami ukochanej.

Odtwórz  

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 marca 2018, 22:05

* * *

To nie fa­buła, tyl­ko idea uczy­niła tą his­to­rię czymś pięknym. Przez bra­ki w ro­zumieniu można ko­goś zra­nić w sposób dla siebie niez­ro­zumiały. A można było prze­cież po pros­tu so­bie zaufać. Kiedy martwisz [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 23 marca 2018, 21:29

Trud­ny cha­rak­ter to cza­sem ce­na za błys­kotli­wy umysł.

Odtwórz  

myśl
zebrała 12 fiszek • 27 lutego 2018, 14:36

sta­wanie się sobą może oz­naczać by­cie dla kogoś 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 lutego 2018, 09:56

Roz­myślam os­tatnio o tym, że nie jes­tem swoimi myśla­mi. Prze­cież to, co mi się wy­daje nieko­nie­cznie jest prawdą. Częściej wchodzę z ni­mi w po­lemikę, ale już nie wal­czę i nie pod­daję się [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 lutego 2018, 08:45
Zeszyty
  • A – Z 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 lipca 2018, 15:16doremi sko­men­to­wał tek­st dopiero gdy zap­ragnęłam o [...]

12 lipca 2018, 22:57JaiTy sko­men­to­wał tek­st dopiero gdy zap­ragnęłam o [...]

9 lipca 2018, 21:32doremi do­dał no­wy tek­st dopiero gdy zap­ragnęłam o [...]

7 lipca 2018, 21:28doremi wy­powie­dział się w wątku Nasze Ideały.  

7 lipca 2018, 21:25doremi wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

19 czerwca 2018, 20:58doremi sko­men­to­wał tek­st Miłość cz 1 

30 maja 2018, 14:26doremi wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

30 maja 2018, 12:18doremi wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

30 maja 2018, 11:58doremi wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

30 maja 2018, 11:39doremi wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]