doremi

30 tekstów – auto­rem jest do­remi.

Ideał mężczyz­ny jest star­szy o ty­siąc lat i jak dos­tojny dąb pot­ra­fi za­pew­nić cień na długo przed na­rodzi­nami ukochanej.

Odtwórz  

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 marca 2018, 22:05

* * *

To nie fa­buła, tyl­ko idea uczy­niła tą his­to­rię czymś pięknym. Przez bra­ki w ro­zumieniu można ko­goś zra­nić w sposób dla siebie niez­ro­zumiały. A można było prze­cież po pros­tu so­bie zaufać. Kiedy martwisz [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 23 marca 2018, 21:29

Trud­ny cha­rak­ter to cza­sem ce­na za błys­kotli­wy umysł.

Odtwórz  

myśl
zebrała 10 fiszek • 27 lutego 2018, 14:36

sta­wanie się sobą może oz­naczać by­cie dla kogoś 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 lutego 2018, 09:56

Roz­myślam os­tatnio o tym, że nie jes­tem swoimi myśla­mi. Prze­cież to, co mi się wy­daje nieko­nie­cznie jest prawdą. Częściej wchodzę z ni­mi w po­lemikę, ale już nie wal­czę i nie pod­daję się [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 8 lutego 2018, 08:45

Z na­tury dziec­ka po­zos­tały mi py­tania.
Co­raz wy­raźniej dos­trze­gam, że ludzie się ich boją. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 lutego 2018, 01:16

O miłości piszę tak, jak ją czuję.
To baśń... nie istnieje. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 lutego 2018, 01:08

człowiek po­kor­ny nie mu­si się chwalić
on wie ile jest wart 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 lutego 2018, 14:17

Tęsknota jest równie głupia, co brednie, którymi daje się przekupić.

Nie muszę już mówić, że nig­dy Cię nie było. Byłeś. Byłeś całym sobą i każdym z osob­na, tym bez­radnym, spon­ta­nicznym, ma­rudą, byłeś na­wet tym, kim być chciałeś - kimś lep­szym. Byłeś stabilnym [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 3 lutego 2018, 08:21

Bo­gaty to człowiek, który nicze­go na włas­ność nie po­siada, zro­zumie, że war­tość jest niena­macal­na i niewidzial­ne skry­wa praw­dy o świecie, a mądrym jest człowiek, który ani z prag­nienia, ani pot­rzebą nie ugi­na wo­li, wyz­by­ty wszel­kich dążeń, po­siądzie wie­czność i nieśmier­telnym będzie pośród duchów.
Odtwórz  

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 lutego 2018, 20:11
Zeszyty
  • A – Z 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

25 marca 2018, 22:53yestem sko­men­to­wał tek­st Ideał mężczyz­ny jest star­szy [...]

24 marca 2018, 22:05doremi sko­men­to­wał tek­st Nie zgadzam się z [...]

23 marca 2018, 22:19doremi wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

23 marca 2018, 22:18doremi wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

23 marca 2018, 22:05doremi do­dał no­wy tek­st Ideał mężczyz­ny jest star­szy [...]

23 marca 2018, 21:29doremi do­dał no­wy tek­st To nie fa­buła, tyl­ko [...]

17 marca 2018, 11:30dark smurf sko­men­to­wał tek­st Szanuję, podzi­wiam, czy­tam z [...]

17 marca 2018, 11:04yestem sko­men­to­wał tek­st Szanuję, podzi­wiam, czy­tam z [...]

17 marca 2018, 10:49dark smurf sko­men­to­wał tek­st Szanuję, podzi­wiam, czy­tam z [...]

17 marca 2018, 10:44yestem sko­men­to­wał tek­st Szanuję, podzi­wiam, czy­tam z [...]