doremi

40 tekstów – auto­rem jest do­remi.

ufamy słowom opartym na formie

ser­cem ufałam rozumowi
do­piero gdy odeszła logika
zaczęła się obecność
nie było w niej sensu
nie było na­wet życia
tyl­ko my gdzieś na uboczy
by­le do siebie
by­le bliżej

uto­pia jest rzeczy­wis­ta
by­le ro­zu­mieć po co to ro­bi­my
nie dlacze­go tak się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 29 września 2018, 19:22

do połowy pusta

wychodzę z siebie
gra­niczę z cudem
całkiem miło jak na potłuczoną

ka­leczę us­ta­mi szklankę
do połowy pustka
o krok od jutra

zaczy­na mnie nosić
i po­tykam się o trzy grosze
dorzu­cam do pełna 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 28 września 2018, 20:10

A kiedy zdołam dos­trzec w kimś je­go sa­mego, je­dyne, co przychodzi mi do głowy to odejść. Może nie pot­ra­fiłam zos­tać częścią te­go, co w To­bie od­gadłam? Może nie chciałam iść tam, gdzie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 września 2018, 21:48

ego rzeźbi wiz­je według włas­nych potrzeb 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 września 2018, 18:04

kla­row­niej o sens gdy myśli roz­wiązują język 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 sierpnia 2018, 16:16

* * *

do­piero gdy zap­ragnęłam o to­bie zapomnieć
zro­zumiałam jak trud­no mi wybaczyć

kil­ka słów
a jak pchnięcia nożem
w od­po­wie­dzi na zaufanie
po­gubionej dziewczynki

spoglądam na twój uśmiech
i wiem że nie dałam ci powodu
z tym sa­mym uśmie­chem spoglądać na mnie
i opo­wiadać o na zawsze

jeśli to praw­da to tyl­ko na dobre
bo złe zos­ta­wiłeś przy mnie

życzę ci pros­tszych przeprosin
i nie opo­wiedz mi nigdy
co to za fun­da­ment
który o ruinę obar­cza wichurę 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 9 lipca 2018, 21:32

RO­DO - te­raz jes­tem tak chro­niona, że z nikąd pomocy... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 maja 2018, 10:48

* * *

Sen­nie mi gdy na no­wo próbu­je prze­budzić się na chwi­le sa­mot­ności. Odkąd spędzam je w to­warzys­kim jaźni, które we mnie stworzyłeś, nie czuję jed­ności. Świado­mość nie idzie w parze z od­czu­ciami, które [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 27 maja 2018, 10:26

Niby oczywiste…

Odtwórz

Przy To­bie światło ma swój za­pach, a każda roz­mo­wa niesie ciepło. Odkąd Cię poz­nałam na­wet li­tery w książkach układają się w myśli o tym, co będzie gdy znów się spot­ka­my. Cza­sem zastanawiam [...] — czytaj całość

list
zebrał 5 fiszek • 2 maja 2018, 17:41

mentalizm dedykowany współpracownicy

W społeczeństwie przyjęto pe­wien ka­non, zgod­nie z którym nie przys­toi od­czu­wać pew­nych emoc­ji i uczuć. W niejed­nym do­mu wpa­jano, że nieład­nie jest mówić "nie sma­kuje mi", nie na­leży iry­tować się, niecier­pli­wić, nie [...] — czytaj całość

dziennik • 27 kwietnia 2018, 20:04
Zeszyty
  • A – Z 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

2 października 2018, 18:25doremi sko­men­to­wał tek­st A kiedy zdołam dos­trzec [...]

30 września 2018, 20:21JaiTy sko­men­to­wał tek­st ufamy słowom opar­tym na [...]

30 września 2018, 09:34yestem sko­men­to­wał tek­st ufamy słowom opar­tym na [...]

29 września 2018, 19:33doremi sko­men­to­wał tek­st Słowa dają wol­ność, do [...]

29 września 2018, 19:22doremi do­dał no­wy tek­st ufamy słowom opar­tym na [...]

29 września 2018, 02:29yestem sko­men­to­wał tek­st do połowy pus­ta

29 września 2018, 02:26yestem sko­men­to­wał tek­st A kiedy zdołam dos­trzec [...]

28 września 2018, 08:16zofija sko­men­to­wał tek­st A kiedy zdołam dos­trzec [...]

28 września 2018, 07:42onejka sko­men­to­wał tek­st A kiedy zdołam dos­trzec [...]

27 września 2018, 21:48doremi do­dał no­wy tek­st A kiedy zdołam dos­trzec [...]