doremi

17 tekstów – auto­rem jest do­remi.

jeśli od­kry­wasz przed kimś przyszłość to mu ją odbierasz 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 stycznia 2018, 20:10

Sza­nuję, podzi­wiam, czy­tam z za­cieka­wieniem, poz­wa­lam so­bie przy nim na emoc­je... aż pew­ne­go dnia oglądam je­go zdjęcie, które do­maga się ode mnie łap­ki w górę. Cóż, w ta­kich chwi­lach, Ko­lego, ręce opadają. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 stycznia 2018, 17:55

* * *

Miałam nadzieję, że to nig­dy nie wróci, a z każdym dniem jest co­raz ciężej. Wyjście do skle­pu zaczy­na być prob­le­mem i co­raz trud­niej uk­ryć po­zos­tałe ir­racjo­nal­ne lęki. O moim schorze­niu przeczy­tałam mnóstwo [...] — czytaj całość

dziennik • 31 grudnia 2017, 19:34

zarozumiałość

jes­tem niczym
ci którym poz­wo­liłam po­dejść bliżej
od­trąci­li mnie tak jak ja siebie
nie chcą mnie znać

łat­wiej jest grać że nic się nie stało
nic to dla mnie nie znaczy
to pros­te zobojętnieć
gdy nie ma się talentu

zmęczo­na głosa­mi w głowie
przes­tałam mówić
myśli za­mieniam w sen
nocą kołyszę łza­mi nadzieję
że kiedyś uda mi się nie obudzić

jes­tem niczym
gdy­bym miała naście lat
może twier­dziłyby tak emocje
z wiekiem przes­tałam się ni­mi tłumaczyć 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 30 grudnia 2017, 22:29

cza­sem chciałabym być kimś lepszym
mieć wrażli­wość na dłoniach
i w us­tach ciszę

już nie by­wam obok
bałam się że człowiek mnie skrzywdzi
te­raz widzę ile sa­ma wy­wołałam łez

chciałabym być kimś lepszym
je­dyne co mogę zro­bić dla siebie
to za­kończyć się od początku 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 grudnia 2017, 18:30

Są chwi­le, w których tak moc­no bar­dzo chciałabym coś wy­razić, że najgłębsze zda­je się być mil­cze­nie. Do niedaw­na myślałam, że mam pot­rzebę mówić. Nig­dy nie byłam w tym dob­ra, więc przy jednym [...] — czytaj całość

myśl • 19 grudnia 2017, 17:40

zam­knięty umysł to ten bez żad­nych wątpliwości 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 grudnia 2017, 13:06

Wspólna przes­tań? Wspólne reguły.

Odtwórz  

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 grudnia 2017, 22:51

świado­mość żyje chwilą 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 5 grudnia 2017, 14:11

To, że ktoś nas od­trąca, mówi więcej o nim niż o nas. Od­trące­nie sa­mo w so­bie nie jest bo­les­ne, o ile nie ro­bi się z te­go kwes­tii, a cudze uczu­cia można zra­nić tyl­ko wte­dy, gdy in­ni chcą się na nas ob­ra­zić. Bądź w porządku sam ze sobą, a reszta już się ułoży. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 grudnia 2017, 17:02
Zeszyty
  • A – Z 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

7 stycznia 2018, 11:39yestem sko­men­to­wał tek­st jeśli od­kry­wasz przed kimś [...]

6 stycznia 2018, 20:10doremi do­dał no­wy tek­st jeśli od­kry­wasz przed kimś [...]

3 stycznia 2018, 19:55yestem sko­men­to­wał tek­st Szanuję, podzi­wiam, czy­tam z [...]

3 stycznia 2018, 18:18fyrfle sko­men­to­wał tek­st Szanuję, podzi­wiam, czy­tam z [...]

3 stycznia 2018, 18:16fyrfle sko­men­to­wał tek­st Szanuję, podzi­wiam, czy­tam z [...]

3 stycznia 2018, 15:02doremi do­dał no­wy tek­st Szanuję, podzi­wiam, czy­tam z [...]

31 grudnia 2017, 19:34doremi do­dał no­wy tek­st Miałam nadzieję, że to [...]

30 grudnia 2017, 22:29doremi do­dał no­wy tek­st zarozumiałość